AVG Stichting Halfweg

Algemene gegevens:

Deze pagina is bedoeld om vast te leggen hoe Stichting Halfweg en haar verenigingen omgaan met de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden.

Stichting Halfweg:

Stichting Halfweg bestaat uit een (overkoepelende) stichting waaronder de volgende verenigingen opereren: Volksfeest vereniging Voor-Beltrum, Vriendenkring DVV, Carnavalsvereniging “de Maispotters” en de bar commissie.
Overal waar “Stichting Halfweg” staat geschreven kan ook een van de onderliggende verenigingen worden bedoeld of worden gelezen!

Doelstelling:

Stichting Halfweg heeft als doelstelling de leefbaarheid in Voor-Beltrum te bevorderen en organiseert hiervoor diverse evenementen. Voor de communicatie over deze evenementen wordt een leden administratie bijgehouden van de ingezetenen van Voor-Beltrum.

Omschrijving Voor-Beltrum

Onder het gebied Voor-Beltrum wordt verstaan het gebied wiens huisgezinnen in het verleden door het Volksfeest vereniging Voor-Beltrum werden bezocht en welke afgelopen jaar op de ledenlijst voorkomen en vermeld als zijnde leden / ingezetenen van Voor-Beltrum.

Leden

Zij die wonen binnen het gebied als omschreven als Voor-Beltrum zijn automatisch lid van de Stichting Halfweg. Zij die wonen of gaan wonen buiten dit gebied kunnen lid blijven of worden mits zij geboren zijn en/of gewoond hebben binnen dit gebied. Dit geldt tevens voor de partner en eventuele kinderen.

Contributie

De contributie bedraagt jaarlijks:
a. Voor de ingezetenen leden uit een jaarlijks, vrijwillige, vrijblijvende geldelijke bijdrage, welke jaarlijks wordt opgehaald. Dit geldt tevens voor hij of zij die een niet zakelijke relatie heeft met een ingezetene lid.
b. Voor leden buitenstaanders is de contributie bepaald op een minimale bijdrage van
€ 5,- (zegge vijf euro) per jaar.

Privacy Policy

Stichting Halfweg hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Halfweg houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Stichting Halfweg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Administratieve doeleinde;
Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Naam;
Adres;
Woonplaats;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geslacht;
Geboortedatum;
Bankrekening nummer;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Halfweg opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Er worden geen gegevens verwerkt door derden, anders dan de vrijwilligers van Stichting Halfweg.
Papieren versies van persoonsgegevens worden na gebruik vernietigd.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze vrijwilligers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verwerking van beeldmateriaal

Beeldmateriaal van verenigingsleden en overige bezoekers van de evenementen worden door Stichting Halfweg verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Publiciteit rondom de evenementen

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens publiceren op Internet (facebook, website e.d.)
Foto’s en film materiaal gemaakt tijdens de evenementen.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om beeldmateriaal van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van beeldmateriaal.
Hanteren we geen beeldmateriaal van derden zonder toestemming;
Wordt beeldmateriaal niet aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkenen.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het beeldmateriaal.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van het beeldmateriaal (of een deel hiervan) door ons of door één van onze vrijwilligers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw beeldgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Akkoordverklaring
Door akkoord te gaan met de lidmaatschapsovereenkomst, middels betaling van de leden bijdrage, verklaren de leden akkoord te gaan met de verwerking en publicatie van de hierboven omschreven persoonsgegevens.