Belangenvereniging

Jaaroverzicht Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest 2006/2007

In oktober 2005 heeft de gemeente Berkelland aangegeven contact te willen hebben met de kleine buurtschappen naast de grote kernen

(Borculo, Ruurlo, Eibergen, Neede) en kleine kernen (o.a. Beltrum) in de nieuwe gemeente Berkelland.

De gemeente wil de politiek graag van onderuit aansturen, door te weten wat er onder de totale bevolking leeft.

Tijdens de jaarvergadering van onze Volksfeestvereniging op 2 november 2006 is de Belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest van start gegaan met als belangrijkste doel: belangen van Voor-Beltrum/ Avest behartigen alsmede het stimuleren van initiatieven welke de leefbaarheid ten goede komen. De belangenvereniging Voor-Beltrum / Avest heeft een actieve rol inzake het informeren en bewustworden van de burgers van Voor-Beltrum / Avest.

De belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest bestaat uit: Bas Hommelink voorzitter, Tonny Starte penningmeester, Diana Nijland secretaris.

Naam:MobielAdresE-mail
Bas Hommelink06-28845561Hooihaarsweg 37156 SE Beltrumbashommelink@hotmail.com
Tonny Starte06-12804711Rubensstraat 47141 WX Groenlot.starte@hotmail.com
Diana Nijland06-33020060Ruurloseweg 2147156 SC Beltrumnijland2@xs4all.nl

Elke 2e maandag van de maand vergadert de belangenvereniging van 20.00 tot 21.30 uur bij Café Halfweg.

Vanaf 20.30 uur is het mogelijk voor verenigingen of inwoners van Voor-Beltrum/Avest om gebruik te maken van het spreekuur.

De belangenvereniging heeft een eigen mailadres: belangenvereniging@live.nl

De belangenvereniging is aangesloten bij de Raad van Overleg Beltrum. Bas Hommelink is de contactpersoon tussen de beide belangenverenigingen.

Onderwerpen waaraan in 2006/2007 uitgebreid aandacht is besteed:

N18 Politiek café

Op 6 november 2006 is, op initiatief van de Volksfeestvereniging Voor-Beltrum een politiek café georganiseerd met als Thema “Geen N18 door Voor-Beltrum”.

Het doel van deze avond, het informeren van de inwoners van Voor-Beltrum over de mogelijk tracés en haar consequenties in het kader van de leefbaarheid van Voor-Beltrum/Avest is ruimschoots gehaald. Ruim 100 inwoners bezochten deze avond en gaven aan geen voorstander te zijn van een N18 door Voor-Beltrum/Avest maar te pleiten voor een opwaardering van de huidige N18.

Aan deze avond werkten de inleiders Chris Stoffer projectleider N18 bij Rijkswaterstaat, Marijke van Haaren verantwoordelijk gedeputeerde bij de Provincie Gelderland alsmede Jan Pape en Anton Stortelder van de Kernengroep N18 mee.

Op initiatief van de belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest is de werkgroep N18 in het leven geroepen bestaande uit: Agnes Klein Gunnewiek, Ria Brinke, Aloys Kolkman, Fons Starte, Marc Huirne, Gerrie Pape, Frans ten Have, Jan Pape (als vertegenwoordiger van de Kernengroep N18) en de leden van de belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest.Het standpunt van de werkgroep N18 is géén N18 door Voor-Beltrum en Avest.

Op 3 januari 2007 heeft de werkgroep N18 Chris Stoffer bij café Halfweg uitgenodigd om nog meer in te zoomen op het tracé dat

Voor-Beltrum/Avest doorsnijdt: dus de loop van het tracé en de aanpassingen aan de huidige verkeerssituaties.

StemWijzer

De verkiezingen van de Provinciale Staten van 7 maart jl. vormden een prima gelegenheid om het standpunt van de werkgroep N18 uit te dragen middels plaatsing van borden met ludieke teksten. Tevens zijn de Gelderse politieke partijen benaderd en zijn er met verschillende vertegenwoordigers van deze partijen gesprekken gevoerd. Dit heeft geresulteerd in een huis-aan-huis verspreide StemWijzer met hierin de standpunten van een groot aantal Gelderse politieke partijen inzake de N18: zo kiest de VVD voor doortrekking van het tracé en is het standpunt van de ChristenUnie “eerst verbetering en indien nodig verbreding van bestaande wegen”.Zowel de plaatselijke pers als Omroep Gelderland hebben volop aandacht besteed aan deze actie.

Dauwstappen

Op 17 mei 2007 hebben ruim 100 belangstellenden de 6 kilometer dauwstaptocht gelopen.Deze, door de belangenvereniging georganiseerde, wandeltocht stond in het teken van een nog steeds mogelijk nieuw tracé N18 dat dwars door het Voor-Beltrumse en Avester landschap snijdt. Behalve door weilanden, sloten en het natuurgebied Koolmansdijk liep men dwars door één van de vele boerderijen die, als het aan de politici ligt, gewoon geruimd wordt.

De dauwstapwandeltocht mocht zich verheugen in een brede persbelangstelling: behalve de Gelderlander, Tubantia, Achterhoek Nieuws besteedde ook TV Gelderland aandacht aan deze unieke tocht.

Overige acties

3 mei 2007 bijwonen informatieavond de Huve te Eibergen: presentatie conceptrapport “TN/MER N18 Varsseveld-Enschede beschrijving huidige situatie, autonome ontwikkeling en beleid en wetgeving aspect natuur” d.d. 28 april 2006 (2007);29 mei 2007 schriftelijke reactie gegeven op het conceptrapport TN/MER N18 Varsseveld-Enschede aspect natuur. Hierbij hebben wij aangegeven dat de aanleg van een nieuwe N18 door Voor-Beltrum/Avest grote consequenties heeft voor o.a. de leefbaarheid in deze gemeenschap omdat deze volledig doorsneden wordt. 29 juni 2007 gesprek met Joris Bieleveld, raadslid CDA fractie Oost-Gelre.

Het standpunt van de CDA raadsfractie is, op basis van de huidige informatie, aanleg van een nieuwe N18/A18 en geen opwaardering van de bestaande Twenteroute;2 juli 2007 overleg, georganiseerd door Twente route +, waarbij de verschillende belangenverenigingen zich unaniem hebben uitgesproken voor een opwaardering van de huidige Twenteroute als 80 km-weg en oostelijk om Eibergen heen. Op dit moment is de Trajectnota / MER in de maak.

Deze nota wordt eind 2007 ter visie gelegd waarna een inspraakprocedure start. Het ontwerp tracébesluit wordt in 2008 verwacht. Na inspraak volgt het daadwerkelijke tracébesluit in 2009. De uitvoering zal op zijn vroegst in 2010/2011 starten.

Gebiedscommissie en landbouwontwikkelingsgebied

De gemeente Berkelland heeft een gebiedcommissie ingesteld om een ruimtelijke visie buitengebied te ontwikkelen. Deze commissie gaat zich met verschillende thema’s bezighouden die belangrijk zijn voor het buitengebied zoals landbouw, leefbaarheid kleine kernen, recreatie, natuur en landschap. De gebiedsvisie is de basis voor het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente Berkelland.

In deze gebiedsvisie is het buitengebied van Voor-Beltrum en Avest (als één van de weinige gebieden in heel Gelderland) voor een groot gedeelte ingetekend als landbouwontwikkelingsgebied. Dit betekent intensieve veehouderij en verplaatsing van grote bedrijven naar het buitengebied van Voor-Beltrum en Avest. De belangenvereniging Voor-Beltrum/Avest houdt zich bezig met de gevolgen van de aanwijzing landbouwontwikkelingsgebied. Hoe wordt er om gegaan met het wonen in het buitengebied. Zijn er (nog) mogelijkheden tot boerderijsplitsing?

Wat betekent de vestiging van grote agrarische bedrijven voor de bestaande (kleinere) agrarische bedrijven? etc.

Enkele doorverwijzingen:

www.beltrum-online.nl

www.rijkswegn18.nl

www.dekortstewegomeibergen.nl